Mastermind Creations R-28 TYRANTRON (2019 Reissue)