KFC EAVI Metal Phase 4 TRANSISTOR with HiFi (Non-Metallic 2021 Reissue)