Kaiyu Model Y-C001 HAI SHENWEI / Defense Fortress VLADIVOSTOK