Mastermind Creations R-28 TYRANTRON (2023 Reissue)