Power of the Primes Primes Titan Class PREDAKING with ONYX PRIME